The Management Team
Vibu Venkat

Vibu Venkat

Director

Parvez Ahmed

Parvez Ahmed

Group Executive Director

The Vertical Heads
Manu Kaushik

Manu Kaushik

Country Head - Sales

Vinod Kumar Singh

Vinod Kumar Singh

SBU Head – Printing

Mukul Bhatnagar

Mukul Bhatnagar

SBU Head – Asus & Microsoft

Chandan Mishra

Chandan Mishra

SBU Head – B2B

Kapil Kapoor

Kapil Kapoor

SBU Head – Value

Sachan Kumar Jha

Sachan Kumar Jha

Head - Finance